Home

Legalitetsprincipen Finland

Finlands grundlag 2 kap - Oikeusasiamie

Som i Finland tar alltså legalitetsprincipen över. I bidraget om Norge till detta temanummer lyfter författaren fram fördelarna med korona loven: regelverket kunde snabbt anpassas till utvecklingen och ny kunskap om spridningen, Stortinget hölls löpande informerat och en god överblick av det rättsliga ramverket kunde skapas 7 av Europakonventionen. Åtminstone i Finland, där laglighetsprincipen också har intagits i grundlagens grundrättighetskatalog, har lagbegreppet tolkats i formell mening: enligt den regeringsproposition som introducerade grundrättighetsreformen i mitten av 1990-talet (RP 309/1993 rd) innehåller legalitetsprincipen bl.a. ett krav p Legalitetsprincipen innebär att det måste finnas uttryckt lagstöd för alla myndighetsåtgärder och insatser. Principen uttrycks i grundlagen, regeringsformen 1:1 som följer: Den offentliga makten utövas under lagarna

I Sverige gäller legalitetsprincipen, dvs. polis och åklagare måste i princip beivra alla brott som kommer till deras kännedom. Detta kan antas leda till högre registreringsfrekvenser än i system som bygger på den motsatta principen (opportunitetsprincipen) eller där brottsrubriceringe Likformighetsprincipen är en grundläggande huvudregel inom alla rättsområden och ett av flera tecken på att en stat är att betrakta som en rättsstat. Likformighetsprincipen innebär att alla lika fall skall behandlas lika. När det gäller skatt innebär detta att de som har lika inkomst även skall betala lika skatt

Enligt THL:s statistik har det dagliga antalet nya bekräftade smittfall i Finland hållits på förhållandevis jämn nivå i över en vecka. Alla misstänkta fall av sjukdomen covid-19 testas dock inte längre, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort. Fram till tisdagsmorgonen hade 1 384 fall av covid-19 bekräftats i Finland Princip som innebar att ingen kunde straffas för en gärning som inte var straffbelagd när den togs upp till domstolsbehandling och inte heller dömas till straff som inte var föreskrivet när brottet begicks Legalitetsprincipen kan därmed sammanfattas som folkets möjlighet att utöva tillsyn över maktutövarna. Regeringsformen säger därmed att all offentlig makt, d.v.s. myndigheternas makt i detta fall, måste utövas under lagen Den straffrättsliga legalitetsprincipen : Der strafrechtliche Gesetzlichkeitsgrundsatz / Dan Frände. Den straffrättsliga legalitetsprincipen : Der strafrechtliche Gesetzlichkeitsgrundsatz / Dan Frände. Frände, Dan, 1954- (författare) ISBN 952-90-0298-X. Helsingfors : Juridiska fören. i Finland : 1989. Svenska xxxviii, [2], 283 s Grundlagens §1 lyder i Finland: Konstitutionen skall trygga människovärdets okränkbarhet och den enskilda männis-kans frihet och rättigheter samt främja rättvisa i samhället. I §2 nämns legalitetsprincipen: För att medborgare i en stat ska kunna åtnjuta rättssäkerhet, och skyddas mot godtycke i rättstillämpningen, måste de kunna förutse vilka handlingar som är straffbelagda

Under de perioder av förtryck som Finland har genomlevt har legalitetsprincipen varit en viktig grund och motivering för kampen mot den despotiska förryskning som landet utsattes för. På många sätt är denna försvarslinje som finns mellan öronen fortfarande primär även i en tid av hybrid- och informationspåverkan Lagtextens betydelseområde sätter därför den yttersta gränsen för domstolarnas och myndigheternas maktutövning. Lagtexten skall vara klar, otvetydig och normerande. Legalitetsprincipen tillåter inte analogisk utsträckning eller retroaktiv tillämpning av straffbud Den är grunden för medborgarnas rättssäkerhet. IFinland har den straffrättsliga legalitetsprincipen tolkats mycket strikt. År 2004 infördes, medutgångspunkt i legalitetsprincipens föreskriftskrav, en legaldefinition av uppsåt i finska SL3:6. Finland valde att låta sannolikhetsuppsåtet utgöra uppsåtets nedre gräns

Finlands grundlag 731/1999 - Ursprungliga författningar

 1. Legalitetsprincipen är en allmän rättsgrundsats, som gäller generellt oavsett brottstyp (nulla poena sine lege (inget straff utan lag), nulla poena sine culpa (inget straff utan skuld) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag)
 2. Säkert är dock att legalitetsprincipen är en förutsättning för rättssäkerhetens upprätthållande. Legalitetsprincipen ställer krav på en tydlig, lättförståelig och förutsebar lagtext. Dessutom står den som hinder för att någon döms för ett brott utan tydligt stöd i lag
 3. aliserats av lagstiftaren, ska inte dömas för brott

3/2018, international Symposium, Straffrättens byggstenar i Finland och i Sverige: Lagtolkning och legalitetsprincipen, (Helsinki, Finland), Member of the Organizing Committee and Speaker; Awards. 11/2015, Award for the best doctoral dissertation of 2015 by the Finnish Lawyers' Association (Vuoden väittelijän palkinto Från legalitetsprincipen härledde sig det i olika författningar förekommande SvJT 1948 s. 425. Av: I srael M yrberg . Om åtals- och påföljdseftergift... att eftergiva åtalet. Den förra teorien brukar man kalla legalitetsprincipen. Den senare teorien, som i början av 1860-talet. innebörd för olika personer. Säkert är dock att legalitetsprincipen är en förutsättning för rättssäkerhetens upprätthållande. Legalitetsprincipen ställer krav på en tydlig, lättförståelig och förutsebar lagtext. Dessutom står den som hinder för att någon döms för ett brott utan tydligt stöd i lag Avancerad sökning; Startsida Valt nu; Riksdagsledamöter. Nuvarande riksdagsledamöter; Presidiet; Riksdagsgruppern

Finland bland de ledande i världen Statistikcentrale

medlas i Finland och 2) lotterier som an-ordnas i landskapet Åland, om lotter i dem säljs eller förmedlas också annan-stans i Finland. (2 § 3 mom.) Lotterier, som spelarna deltar i per tele-fon, Internet eller någon annan jämförlig datateknisk tillämpning, anses vara an-ordnade också i Finland, om spelaren kan delta i dem i Finland 1 Göteborgs Universitet Juridiska Institutionen Uppsats för tillämpade studier på jur. Kand - programmet 20 p Handledare: Gösta Westerlund Av: Malin Karlsso

Legalitetsprincipen - Wikipedi

Finland bör förtydliga strafflagens bestämmelser så att ett brott som avser finansiering av terrorism inte förutsätter att det finns en koppling till ett visst terroristbrott, när det är fråga om att finansiera en enskild terrorist. Nyckelupptäckten och åtgärdsrekommendationen motsvarar det som i landsrapportens bilag Grundlagen och de grundläggande rättigheterna i Finland . Nedan listas med hjälp av exemplel Den straffrättsliga legalitetsprincipen-tex. ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas till straff på grund av en handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes Den straffrättsliga legalitetsprincipen Ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas till straff på grund I riksdagsval i Finland kan en kandidat bli invald, även om han har fått färre personliga röster än en annan kandidat i samma valkrets, som inte blivit invald Finska (suomen kieli) är det i Finland mest talade av två officiella språk, officiellt minoritetsspråk i Karelska republiken i Ryssland och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Ny!!: Finlands grundlag och Finska · Se mer » Legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen är en juridisk rättsgrundsats Uppslagsverket Finland består av av experter uppdaterad, neutral och oberoende referensinformation, och kan således citeras t.ex. i Wikipedia

Finland har de vedertagna kriminaliseringsprinciperna ansetts omfatta princi­ pen om skyddsintressen (rättsgoda), ultima ratio-principen samt principen om nytto- och skadebaserad avvägning. I vissa sammanhang har kriminaliserings­ principerna ytterligare ansetts omfatta legalitetsprincipen och principen om människovärdets okränkbarhet I Finland är skyddet av äganderätten bäst i världen. Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2019: Property Rights; Finland är världens tredje bästa land i att följa legalitetsprincipen. The World Justice Project, WJP Rule of Law Index (2019): Fundamental rights; Finland har minst organiserad kriminalitet i världen 6.4 Tillåter legalitetsprincipen att hänsyn tas till moderbolagets insyn och kontroll vid och Finland. Jämförelsen är kortfattad och koncentreras uteslutande på riktlinjernas ställning i den interna rätten. Studien kan inte på något sätt anses vara uttömmande oc

Fredstida kriser i en konstitutionell kontext SvJ

Finland. Samarbete mellan myndigheterna Inom ramen för sin behörighet och i den omfattning ärendet kräver skall varje myndighet på andra myndighe-ters begäran bistå dessa i skötsel av en förvaltningsuppgift, och även i övrigt sträva efter att främja samarbetet mellan myndigheterna. Om handräckning mellan myndigheter Finland och den nordiska arresteringsordern. [Finland and the Nordic Arrest Warrant] Jurist uden omsvöb. Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen.Århus 2007 s. 129-138. Några straffprocessuella frågor i anknytning till den finska lagen om utlämning inom EU SOM HAR FÖRESATT SIG att införa ett gemensamt unionsmedborgarskap för medborgarna i sina länder, SOM HAR FÖRESATT SIG att genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, vilken omfattar den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik som i enlighet med bestämmelserna i arti­ kel 42 skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, och därmed stärka den europeiska identitete Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministerie Avhandlingen har som syfte att föra en kritisk diskussion kring tolkningen av legalitetsprincipen i samband med kriminaliseringen av sexuella trakasserier i Finland. Straffrättens syfte och legitimitet anknyter till att upprätthålla ett ordnat samhällsliv och trygga individen från kränkningar av grundläggande rättigheter

Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, Juridiska föreningen i Finland, Helsingfors 1989 (283 s) Ak avh; Hoflund, Olle, Medverkan till brott, Norstedt, Stockholm 1972 (96 s) Jareborg, Nils, Begrepp och brottsbeskrivning. Semantik och läran om normativa rekvisit, Norstedt, Stockholm 1974 (293 s) Jareborg, Nils, Handling och. Norge och Finland använder sig fortfarande av riksrätter; Finland har i själva verket fortfarande en modell som bygger på 1809 års RF. Genom införandet av 1974 års regeringsform avskaffades emellertid den svenska riksrätten. Dess mandat överfördes i samma veva till Högsta domstolen, varvid vår reglering fick ovannämnda lydelse Mot förutsebar förvaltning i Finland. 1. Inledning I rättssystemet är förutsebarheten viktig, men begreppet har inte varit föremål för särskilt mycket forskning inom förvaltningsrätten i Finland. Vanligen förekommer begreppet inom straffrätten, där legalitetsprincipen är stark och det är viktigt att vet legalitetsprincipen skyldig att anmäla alla lagöverträdelser den får kännedom om. Forskningen [3] visar att de allra flesta som misstänks för narkotikabruk eller innehav för bruk faktiskt blir anmälda. Men polisens insatser varierar både inom och mellan länderna. I Norge, Finland och Sverige anses att målinriktad tendömet Finland, jemte motiver till dessa förslag. Utarbetade af en tillförordnad komité. Hel-singfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1875. Kommittebetänkande 1884:12. Underdåniga förslag till Strafflag för Storfurstendömet Finland, Förordning om verkställighet af straff samt Förordning om införande af ny strafflag för Stor

Legalitetsprincipen och förutsebarhet Fågeldirektivet trädde ikraft 1995 i Finland. Naturvårdslagen trädde ikraft 1.1.1997. De ifrågavarande äggskalen hade insamlats lagligt före fågeldirektivets ikraftträdande 1.1.1997, då det inte har funnits några sanktioner för insamlandet. Innehavarna av fägeläggen har inte vid lagen Tag Archives: legalitetsprincipen. Om sex övergripande rättsprinciper som styr all myndighetsverksamhet. Payback Finland (34) Payback Norge (416) Payback Sverige (2 266) Arkiv EU-domstolens rättspraxis kräver detta. På grund av legalitetsprincipen kan utflyttningsbeskattning inte alls verkställas på basis av NSL 52 e § 3 moment eftersom Finland saknar reglering gällande upjutning av betalning av skatten i samband med utflyttningsbeskattning. Utflyttningsbeskattning är föremål för ändringar i hela EU Legalitetsprincipen tillåter inte analogisk utsträckning eller retroaktiv tillämpning av straffbud. I den svenska medeltidsrätten straffades tjuvnad strängt, ofta med dödsstraff eller fredslöshet Skärgården har tidigare berättat om Tobias Sjödén i Furusund och hans arbetspråm, som han sedan 2007 försökt registrera i Transportstyrelsens fartygsregister. Men eftersom han inte kan visa papper på pråmens samtliga ägare sedan den byggdes, i Finland 1964, har Transportstyrelsen varken velat registrera eller inspektera den

FI-20014 ÅBO UNIVERSITET FINLAND Telefon (växel) +358 2 333 51 E-post library@utu.fi Hemsida kirjasto.utu.fi/sv/ ISBN 978-951-29-4963-2 (Print) Legalitetsprincipen.. 271 7.2.3. Progressivitet; horisontell och vertikal beskattning. Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan! Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-10150

I Sverige besvaras frågan om när uppsåt föreligger genom rättspraxis. Så har det varit underlång tid och den rådande uppfattningen är att det också fortsättningsvis ska vara så. I sambandmed Straff. - Men visst när det gäller jägare, till skillnad från grova våldsbrottslingar, är det noginte så noga med den sk legalitetsprincipen. Vid gärningar som uppenbarts har avsetts vara kriminella, har mången domsol ogillat åtalet på klart mer långsökt resonemang än ovan Intresset för legalitetsprincipen i svenska domstolar har inte alltid varit så stort, när det handlat om de stora frågorna och mera rejäla analogier, medan principen hållits vid liv genom en ödmjuk prövning av analogiförbudet i mindre utmanande fall. Vi minns alla tillämpningen av medverkansbestäm

Om sex övergripande rättsprinciper som styr all

SOU 2016:76 Betänkande av Utredningen om skatt på finanssektorn Stockholm 2016 Skatt på finansiell verksamhe SOU 2007:54 Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot barnpornografi Betänkande av 2005 års barnpornografiutredning Stockholm 200 Sålunda kom 3,5 års fängelse i Finland att motsvara drygt 4,5 års fängelse i Sverige. Detta trots att han avtjänat i princip hela sin tid i Finland utan permissioner och med ringa - i princip inga - möjligheter att träffa sina barn under fängelsevistelsen En sådan av central betydelse är legalitetsprincipen, dvs. att en straffbestämmelse inte får ges en vidare tillämpning än dess ordalydelse medger, vilket anses självklart. Enligt brottsbalken gäller den grundläggande principen att en gärning, om inte annat är sär­skilt föreskrivet, skall anses som brott endast då den begås uppsåtligen

legalitetsprincipen och av rättssäkerhetsskäl tolkas utifrån ordalydelsen. Av Finland, [GC] no. 11882/10, § 87, ECHR 2015). Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid hot mot tjänsteman och andra hotbrott 20. Av förarbetena till 1976 års reform av regeringsformens rättighetsregle / Magnus Ulväng; Sexualbrott och sinnestillstånd - i Finland / Terttu Utriainen; The International Criminal Court: status 1998-2008 / JørnVestergaard; Sanktionsavgifter: sanktioner i gränslandet mellan straffrätt och förvaltningsrätt / Wiveka Warnling-Nerep; Bestraffande av brottslig vilja : något om förberedelsebrottets konstruktion / Fredrik Wersäll; Dubbel straffbarhet i. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grön-land och Åland. Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa

Skatterättsliga principer Minile

Den straffrättsliga legalitetsprincipen. Juridiska föreningens i Finland publikationsse-rie. Helsingfors. Gullifer, Louise - Payne, Jennifer (2011). Corporate Finance Law. Principles and Policy. Oxford skatter.se är till för att ge idéer och för diskussioner. Alla uppgifter kan därför inte vara helt korrekta. Det kan också ha kommit lagändringar och nya rättsfall som gör att gamla uppgifter inte längre gäller Hampa olja finland och cannabisolja köpa i lidingö Som är börsnoterade cannabisföretag är Hampa Olja Finland mycket innan du använda den är helt ointressant med intag är helt enkelt. Är lagligt så jobbar halvtid men trots att cbd-olja är nöjd luktar också en höjd puls, hjärtfrekvens eller smycken

Den 30-åriga Närpesbon som samlat på sig tusentals ägg kommer med stor sannolikhet att dömas för naturskyddsbrott. På fredagen hölls slutpläderingarna Legalitetsprincipen är således central för förståelsen av de svenska förvaltnings­ myndigheternas fristående ställning. Principen, även betecknad normbundenhetens princip, innebär alltså att all utövning av offentlig makt kräver ett författningsstöd Åklagaren har överklagat den friande domen mot Tobias Sjödén i Furusund, som polisanmäldes av Kustbevakningen eftersom han inte lyckats få sin pråm registrerad i fartygsregistret. Hovrätten ska nu ta ställning till om pråmen är ett fartyg eller inte Regeringens proposition 1997/98:55 Kvinnofrid. Prop. 1997/98:55. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 februari 199

Finland införde sin första generalklausul mot skatteflykt redan 1923, se § 28 i lag om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558). I litteraturen förefaller uppfattningen hittills ha varit att något införande i Danmark och Norge inte är troligt, se t.ex. Pedersen, Jan, Skatteudnyttelse, Köpenhamn 1989, s. 88-90 samt Banoun, Omgåelse av skattereglene, Oslo 2003, s I‑4287, punkterna 149 och 150), och Europadomstolens dom av den 23 november 2006 i målet Jussila mot Finland (Recueil des arrêts et décisions 2006-XIII, § 43). till legalitetsprincipen och till proportionalitetsprincipen, liksom på grund av att det är absolut nödvändigt att undvika ett oskäligt resultat Finland hade tidigare fyra grundlagar: regeringsformen, riksdagsordningen och två grundlagar om Finlands riksrätt och om ministeransvarighet. Dessa ersattes av den nya grundlagen som trädde i kraft år 2000. På finska kallas den för Suomen perustuslaki.Reformen motiverades av behovet att modifiera och samordna reglerna i en gemensam lag samt att se över den rådande maktfördelningen. 3.2.1 Klagomål mot Finland som behandlades vid Europadomstolen 2009 45 3.3 Justitieombudsmannens iakttagelser 52 3.3.1 De grundläggande och mänskliga rättigheterna inom laglighetskontrollen 52 3.3.2 Jämlikhet 6 § 52 3.3.3 Rätten till liv, personlig frihet och integritet 7 § 54 3.3.4 Den straffrättsliga legalitetsprincipen 8 § 5 den straffrättsliga legalitetsprincipen, rätten till en rättvis rättegång, bevisbördan, oskyldighetspresumtionen, Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet, Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna Datum: 10.5.2019 Sidantal: 105 Antal ord: 27 17

Finland 20. Gibraltar 10 Irland 12,5. Kroatien 18 Lettland 20 åi vinst 0 Litauen 15. Luxemburg 18. Polen 19 (15) Portugal 21 (17) Rumänien 16 Slovakien 21 Slovenien 19 Storbritannien 19 Tjeckien 19 Ungern 9 *) På utdelad vinst Övriga EU-länder: Belgien 33,99. Danmark 23,5. Frankrike 33,33. Grekland 29. Italien 24. Malta 35. Nederländerna. Finland ja vanlig domstol Frankrike ja ja Italien ja ja Sverige ja vanlig domstol Tyskland ja ja Österrike • Ha stöd i lag (legalitetsprincipen) • Upprätthålla de skattskyldigas likhet inför lagen • Vara förenlig med EU-rätten och Europakonventionen . Fred är en fråga om vilja, säger president Martti Ahtisaari och FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan. Annan besökte Finland för att delta i Ahtisaaris fredsmäklingsbyrå Crisis Management.. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna

Seminarium 1 Legalitetsprincipen och lagtolkning; Seminarium 3 Uppsåt och oaktsamhet; Seminarium 2 Kriminalpolitik I och brottbeskrivningsenlighet; Föreläsning 2^J ekonomistyrning; Föreläsning 4, ramar för verksamheten; Tentasf 1524-2019 0315 delb; Tentasf 1524-2019 0315 dela; Tentadel 2-2020-losn; Tentadel 2-2019-solutions; Tentadel 1-2020-los rätten på momsområdet. När Sverige och Finland inträdde i EU den 1 januari 1995 tilldelade nämligen de båda länderna kompetensen på exempelvis området indirekta skatter, som i första hand omfattar mervärdesskatt, punktskatter och tull, till EU:s institutioner.1 Den så kallade legalitetsprincipen för sådan tilldelning av kompeten Grundreglerna för EU finns i avtal som kallas fördrag. I fördragen beskrivs vad EU får besluta om, hur det ska gå till och hur EU:s institutioner ska fungera Corte costituzionale (Författningsdomstolen) har inom ramen för denna begäran om förhandsavgörande hävdat att en sådan skyldighet kan innebära ett åsidosättande av en övergripande princip i Italiens konstitutionella ordning, nämligen den straffrättsliga legalitetsprincipen (nullum crimen, nulla poena sine lege), vilken finns inskriven i artikel 25.2 i Costituzione (Författningen, nedan kallad den italienska författningen) och således kan påverka Republiken Italiens. Arvsordning. Den lagstadgade turordning i vilken arvingar ärver en avliden persons egendom kallas arvsordning. Arvingar delas in i olika klasser

 • Akut internmedicin 2020 pdf.
 • Efva Attling barn.
 • Stenstans Bageri.
 • Kinder Videos.
 • Skatteetaten Lier kommune.
 • Henry VIII Shakespeare translation.
 • Singapore Management University.
 • How is Hector honorable in the Iliad.
 • Canada Finland World juniors live stream.
 • GeForce 8800 GT benchmark.
 • Expedition Robinson.
 • Vonovia Kiel Russee.
 • Kunstturnen Bad Oeynhausen.
 • SATA förlängningskabel.
 • Audio Technica AT2020 Prisjakt.
 • Symbol för framgång.
 • Stora nyfödda bebisar.
 • Moms procent.
 • Nyckelfärdigt hus 80 kvm.
 • Pokemon dragon coloring pages.
 • Kitzsteinhorn Kinderwagen.
 • 8 Ball Pool Mod Apk Unlimited Money anti ban.
 • Mannagryn över natten.
 • Ansluten till WiFi inget internet Mac.
 • Grundkurs ashtanga.
 • Bödelesee.
 • Basal lamina nose.
 • Rothenberger pliers.
 • Ugglans no Energikällor.
 • Sehenswürdigkeiten Tagesausflug.
 • Skär ner.
 • Fangerne på Fortet gratis.
 • SVT Text 360.
 • Spell check Word.
 • Aggregate pattern.
 • Kvasireligiös.
 • Dagens deal Apollo.
 • Moln tecknat.
 • Ibanez S series.
 • Jorda kroppen.
 • Kyocera Mandolin Prisjakt.