Home

Årsräkning god man

Årsräkning. Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser Skulder i Godman Redovisning. Bilagor och verifikat. Tillsammans med års/sluträkningen skall du bifoga. Kontrolluppgifter från försäkringskassa eller annan utbetalare av skattepliktiga inkomster; Beslut från försäkringskassa om bostadstillägg, bostadsbidrag eller handikappersättning; Årsbesked eller kontrolluppgift från bank för bankräntor, aktieutdelning, köp och försäljning.

Årsräkning - Borlänge

Årsräkning - För dig som är god man, förvaltare eller

Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode. Årsräkning Sluträkningsblankett tomma rader (pdf) Information om uppdrag som god man för bortavarande (pdf, 36 kB, nytt fönster) Inteckning lån (pdf, 33 kB, nytt fönster God man och förvaltare - Årsräkning/sluträkning. Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta en persons egendom (huvudmannens) är skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning samt en redogörelse till överförmyndarnämnden. Årsräkningen ska visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi under föregående år 2. God man / Förvaltare Namn Personnummer Gatuadress Postnummer Postadress E-postadress Telefonnummer Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga. Ort och datum Namnteckning God man / Förvaltare Överförmyndarnämndens stämpel och anteckningar Granskad utan anmärknin Årsräkning Sluträkning Årsuppgift . God man Frmyndar e Frvaltare . Personnummer Tel bost Tel arb Mobil E-post Adress Postnummer och ort Telefonnummer Namn Personnummer Kalenderår_____ Period fr. o. m.- t. o. m. _____ Huvudman . Ekonomisk redovisning Kronor ÖN:s noteringar . Ingående balan

Checklista för års och slutredovisningar för gode mä

Årsräkning. Du som är god man eller förvaltare ska lämna in årsräkning och redogörelse senast den 1 mars varje år. Du kan antingen göra den digitalt eller lämna in den på blankett. Blanketterna hittar du längre ner på sidan. Där finns också en checklista över vad du måste skicka med årsräkningen. Gör årsräkningen digital Blanketter, information och e-tjänster - God man, förvaltare, förmyndare COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig som invånare och företagare Läs mer om det på sidan Nybliven god man eller förvaltare. Årsräkning Du ska som ställföreträdare före den 1 mars varje år redovisa till överförmyndarkansliet hur huvudmannens ekonomi har förvaltats under föregående år Årsräkning - god man eller förvaltare, handskrift.pdf: 652.5 kB 2020-09-29 14.37 Åtagande bevaka rätt i dödsbo.pdf: 1.8 MB 2020-09-29 14.37 Åtagande god man för ensamkommande barn.pdf: 2.5 MB 2020-09-29 14.37.

Årsräkningen ska ta upp: Huvudmannens tillgångar och skulder vid årets början och slut (om ditt uppdrag började eller slutade under året redovisar du från uppdragets början respektive uppdragets slut Det är snart dags att lämna in årsräkning för år 2018. Årsräkningen kan lämnas digitalt via e-Wärna för dig som varit med på vår utbildning NY e-tjänst årsräkning för god man/förvaltare lanserad Nu är den nya förbättrade e-tjänsten årsräkning för god man och förvaltare tillgänglig. Precis som förra året loggar man in med sitt bank-ID, fyller i redovisning och redogörelse samt bifogar de bilagor som ska in. Den gamla e-tjänsten kommer ligga kvar ett tag men endast för att logga in och titta på sin sparade redovisning från förra året

Being Faithful to Pray for God's Move and His Economy even

Information och blanketter - Stockholms sta

God man och förvaltare - Årsräkning/sluträkning

För att kunna använda e-tjänsterna krävs att du loggar in och signerar med e-legitimation.. Med Överförmyndarkansliets pdf-blanketter kan du välja om uppgifterna skrivs in på datorn eller om du vill skriva ut blanketten för att fylla i uppgifterna med penna Årsräkningen ska visa huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. En sammanställning ska också göras av huvudmannens inkomster och utgifter under perioden. Du ska föra löpande bokföring över alla transaktioner

Årsräkning god man, förvaltare, förmyndare - Mölnda

Blanketter god man, förvaltare och förmyndare - Borås Sta

Om det finns flera gode män/förvaltare/ förordnade förmyndare skall samtliga skriva på redovisningen. Om båda föräldrarna är förmyndare skall båda föräldrarna skriva på redovisningen. Den som är ställföreträdare för flera personer skall avlämna en årsräkning för varje huvudman/omyndig, även syskon Som god man och förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller även under vissa förutsättningar förmyndare. Överförmyndarnämnden har gett överförmyndarenheten i uppdrag att granska de inlämnade årsräkningarna och förteckningarna Lämna in din årsräkning digitalt, bokför inkomster och utgifter och ansök om tillstånd. Överförmyndarenheten kan nu erbjuda dig som har uppdrag som god man eller förvaltare möjligheten att använda e-tjänsten Valter 9. Arvode till god man/förvaltare Arvodessumman som utbetalats från huvudmannens konto ska redovisas. Arvodesbeslut, i de fall Borås Stad inte betalar, ska sättas in under flik 16. 10. Arbetsgivaravgift och skatt på arvodet Beloppen ska redovisas. Underlag i form av skattekontoutdrag sätts in under flik 2

Senast den 1 mars ska årsräkningen enligt lag vara inlämnad till överförmyndaren. Om du som är god man eller förvaltare inte lämnar in redovisningen i tid kan överförmyndaren kräva in den med vite. Det gäller även förteckning och sluträkning. Sluträkning ska lämnas inom en månad efter att uppdraget upphört Godman redovisning är programmet som gör din redovisning enkel, trygg och rolig. Oavsett om du är en nybliven god man, ställföreträdare eller förvaltare tror vi att Godman Redovisning kan underlätta för dig i ditt dagliga arbete med förvaltarskapet Års- och slutredogörelse. Utöver den ekonomiska redovisningen skall du som god man eller förvaltare redogöra för huvudmannens situation samt vilka åtgärder som vidtagits under perioden. I redogörelsen kan du begära arvode, res- eller körersättning samt övrig kostnadsersättning Blankett för god man/förvaltare Årsräkning / 20 Sluträkning / - /-/ 20 Dag Mån Dag Mån År Huvudman . Namn Personnummer Folkbokföringsadress Postnummer Ort . God man/förvaltare 1 . Namn Personnummer Gatuadress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress. God man/förvaltare 2 (om det finns två) Namn Personnummer Gatuadress Postnummer. Svar: I årsräkningen ska du redogöra för förvaltningen av egendom som har ståt under din förvaltning. Det är exempelvis det transak onskonto du använder för at betala räkningar men även spärrade konton och fas gheter. Du ska inte redovisa huvudmannens fickpengar. Årsräkningen ska upprätas enligt kontantprincipen

Förteckning och årsräkning. Som god man eller förvaltare är du enligt lag skyldig att redovisa din huvudmans ekonomi. Inom två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden Årsräkningen ska lämnas till överförmyndar-nämnden före den 1 mars varje år. Sluträkningen ska lämnas senast en månad efter att uppdraget som ställföreträdare upp-hört. Syftet med årsräkningen Överförmyndarnämnden ska med hjälp av årsräkningen kunna kontrollera att huvudmannens tillgångar i skäli Årsräkningar och tillhörande blanketter. Tillgångsförteckning ställföreträdare (pdf, 161,40 KB) Årsräkning - förenklad redovisning för god man och förvaltare (pdf, 160,68 KB) Årsräkning med autosummering - förenklad redovisning för god man och förvaltare (pdf, 160,96 KB

Årsräkning och sluträkning. Senast den sista februari varje år skall du som god man eller förvaltare lämna en årsräkning där huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder per 31 december redovisas. Årsbesked från banker, uppgifter om årsinkomster och liknande ska bifogas Vad behöver vara med i årsräkningen? I årsräkningen ska ställföreträdaren ta upp den egendom som den har förvaltat under året. I årsräkningen ska tas upp: Tillgångar vid början och slutet av den period som redovisas. Har en god man varit förordnad ett helt år är det tillgångar per den 1/1 samt tillgångar per den 31/12 Den gode mannen/förvaltaren lämnar en gång per år in en årsredovisning (årsräkning och redogörelse) som Överförmyndarnämnden 4K granskar. Överförmyndarnämnden 4K kontrollerar även att gode mannen/förvaltaren sköter sitt uppdrag i övrigt. Överförmyndarnämndens verksamhet kontrolleras av Länsstyrelsen Du börjar med detta när du tillträder som god man/förvaltare. Använd vår inkomst och utgiftsblankett, eller en egen kassabok för att specificera olika inkomster och utgifter så som ersättning, bidrag, hyra, mat etc. Det finns även olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att användas sig av. Överförmyndaren kan begära att få se handlingar som till. God man/förvaltare . För- och efternamn Personnummer Gatuadress Postnummer och -ort Telefon Mobil Telefax E-post. Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga . Ort och datum God mans/ förvaltarens Namnteckning Namnförtydligande . Överförmyndarnämndens anteckningar

Förstärkare pioneer,Celebi legendary, celebi is the only pokémon whose number

Begäran om anstånd med inlämnande av redovisning - Uppsala

 1. Som god man har du rätt till ett arvode. Överförmyndaren bestämmer om huvudmannen eller kommunen ska betala arvodet, skatt, sociala avgifter och kostnadsersättning. Läs me
 2. En introduktion till att vara god man & förvaltare; Omprövning av förvaltarskap; Åtagande; Förenklad års- och sluträkning; Års- och sluträkning för förmyndare; Redogörelse, bilaga till årsräkning och sluträkning; Årsräkning och sluträknin
 3. Årsräkningen skall ges in före den 1 mars och sluträkning inom en månad efter att uppdraget upphört. Skicka blanketten åter till Nacka kommun Överförmyndarenheten 131 81 Nacka . Kalenderår : Period . Huvudman . Namn . Personnummer : Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) Vistelseadress (utdelningsadress, postnummer och postort
 4. Om du som god man, förvaltare eller förmyndare därefter inte fullgör din skyldighet, kan tingsrätten besluta om utdömande av vite (=böter). Vitesbeloppet är för närvarande 4 000 kronor. Lämnas inte årsräkningen in ändå blir det höjt vite
 5. Årsräkning. Årsräkningen lämnar du in före den 1 mars varje år för att redovisa huvudmannens föregående års inkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder. Sluträkning. Sluträkningen blir aktuell när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör av någon anledning
 6. Gode mannen eller förvaltaren ska enligt föräldrabalkens bestämmelser varje år före den 1 mars lämna en redovisning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen omfattar i normalfallet kalenderåret och ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året
 7. Årsräkning och sluträkning för god man, förvaltare och vårdnadshavare Årsräkning lämnar du in en gång per år. Sluträkningen gör du när du avslutar ditt uppdrag. Läs om när vårdnadshavare behöver redovisa barnets tillgånga

Årsräkning god man stockholm Du som är god man - Stockholms sta . Introduktionsmaterial för god man i Stockholms stad (pdf, 1 MB, nytt fönster) Årsräkning Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter Skulder i Godman Redovisning God man eller förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt 15 kap 6 § föräldrabalken. Testamente. God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott Varje år ska du som är god man eller förvaltare lämna in en redovisning - en så kallad årsräkning. Den visar hur du har skött huvudmannens ekonomi det senaste året. Om du slutar som god man lämnar du in en slutredovisning. Till din redovisning ska du även bifoga en redogörelse Från den dag du förordnats som god man eller förvaltare ska du inom två månader inkomma med en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder. Årsräkning eller sluträkning. Du som god man eller förvaltare är enligt lag skydig att lämna redovisning avseende föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar

Årsräkning - Uddevalla kommu

• God man ska helst använda betalkort för ev. inköp. Kontant handkassa hos god man bör inte överstiga 500 kr. Överskjutande belopp ska in på konto. Att tänka på när det gäller arvode • Arvodesbeslutet grundas till stor del på vad god man/förvaltare uppger i årsberättelsen. Beskriv vad du gjort i uppdraget under året Ett nytt år innebär bland annat att du som är god man eller förvaltare och ingår i ditt uppdrag förvalta egendom för din huvudman ska lämna årsräkning och redogörelse för föregående år före 1 mars.. Senast vecka 2 kommer du att få blanketter och information för detta i din brevlåda föregående årsräkning. Om det är din första årsräkning för huvudmannen/barnet anger du i stället de övriga tillgångar som du redovisade i förteckningen eller som anges i föregående ställföreträdares sluträkning. Vid innehav av värdepapper, ska antal aktier/andelar anges Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, god man och förvaltare (pdf) Omprövning av förvaltarskap (pdf) Ställföreträdarskap för barn. Anvisningar till årsräkning för förmyndare (pdf) Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, förmyndare (pdf) Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf 7.4 Upprätta årsräkning god man/förvaltare) skriver överförmyndarkansliet ut ett registerutdrag om ställföreträdarskap ut som skickas till dig som ny god man eller förvaltare. Det är registerutdraget som du använder i kontakter med myndigheter, banker osv,.

God man/förvaltare/förmyndare - årsräkning - Gävle kommu

Om du är etablerad i samhället, har ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret kan du bli god man/förvaltare. Bli god man för ensamkommande flyktingbarn Som god man för ett ensamkommande barn företräder du barnet i föräldrarnas ställe Gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden för förvaltningen under föregående år. Det ska framgå av årsräkningen vilka tillgångar och skulder och vilka utgifter och inkomster som huvudmannen har haft under redovisningsperioden Rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare Om du är intresserad av att prova Intressebevakaren, kostnadsfritt , som är ett rådgivningsverktyg för gode män och förvaltare. Premium är ett digitalt stöd för dig som är god man och förvaltare - En digital mentor, checklistor, budgethantering, kontakter, påminnelser samt tips och råd kring allt som har med ditt uppdrag att göra

God man/Förvaltare. Ansökan god man förvaltare egen.pdf. Ansökan god man förvaltare egen.doc. Specifikation av utgifter bilaga till årsräkning.pdf. Specifikation av utgifter bilaga till årsräkning.xls. Redogörelse av nedlagt arbete arvode.doc Som god man och förvaltare hjälper du personer som har svårt att klara sin ekonomi eller annat som tillhör vardagslivet. Se vad en god man kan göra för dig och hitta kontaktuppgifter till överförmyndare

E-tjänster och blanketter för stöd och omsorg. Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag. Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift*. E-legitimation. E-tjänst Att ha god man. Att ha god man är en hjälp i det dagliga livet. Även om du får hjälp av en god man behåller du din rättshandlingsförmåga, det vill säga du fortsätter att bestämma över dina personliga angelägenheter och tillgångar samt kan ingå bindande avtal. Gode mannen ger dig hjälp och stöd i olika situationer och beslut Förteckning, Årsräkning/Sluträkning/Årsuppgift Inom två månader från det att gode mannen eller förvaltaren fick sitt uppdrag ska han/hon lämna in en förteckning till överförmyndaren över huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen. Skyldigheten gäller bara vid nya ärenden och således inte vid byte av god man

ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING FÖRENKLAD REDOVISNING För god man eller förvaltare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Tillgångar per den 1 januari eller per förordnandedag om ärendet har påbörjats under året A. Bankkonto/kontanter Summan ska överensstämma med föregående årsräkning eller tillgångsförtecknin Årsräkning/sluträkning för god man, förvaltare, förmyndare Blanketten används för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare för de ställföreträdare som inte använder e tjänsten Valter. Du som är förälder till barn under 18 år ska använda blanketterna som heter Årsräkning förmynderskap och Redogörelse Barn ÅRSRÄKNING/ÅRSUPPGIFT Avser kalenderår Period, fr o m t o m -Inlämnas före den 1 mars Årsräkning inlämnad av god man förvaltare förmyndare särskild förordnad förmyndare Årsuppgift angående dödsbo (sammanlevnad i oskiftat bo) Huvudman/Omyndig Förnamn Efternamn Personnummer Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postor

Årsräkning - Karlsta

E-tjänster och blanketter. Årsräkning och sluträkning för god man och förvaltare. Härnösands kommun Som god man, förvaltare och ibland även förmyndare är du skyldig att redovisa hur du sköter ekonomin för den du är ställföreträdare för, och vad du i övrigt utför i ditt uppdrag. Sluträkningen är uppbyggd på samma sätt som årsräkningen ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING Avser kalenderår Period (fr o m - t o m) Årsräkning inlämnad av god man förvaltare förmyndare Årsuppgift angåend

Ekonomi och redovisning - Vaxjo

Årsräkning/sluträkning/årsuppgift (7,4 Mb) Årsredovisningar. Anvisningar för årsräkning. (0,4 Mb) Årsräkningsbrev 2020.pdf (0,6 Mb) Blanketter God man och förvaltare. Förteckning över tillgångar och skulder (1,1 Mb) Egen ansökan till tingsrätten (1,1 Mb) Åtagande-samtyckesblankett god man (0,4 Mb) Åtagande-samtyckesblankett förvaltare (0,4 Mb När du lånar en licens till Godman redovisning förbinder du dig att lämna in årsräkning samt bilagor som du skriver ut från programmet Godman redovisning till överförmyndarenheten. Årsräkningen ska undertecknas innan den lämnas in till överförmyndarenheten. Låna licens till Godman redovisnin

• Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. • Årsräkningen skall avges på heder och samvete Årsräkning angående Underskrifter Datum och underskrift* Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna sluträkning är riktiga. Namnförtydligande* Namnförtydligande Underskrift av god man, förvaltare, förmyndare, särskilt förordnad förmyndare. Postnummer*Efternamn* Utdelningsadress* Postort

Årsräkning - Kristianstads kommu

Denna instruktion vägleder dig som är god man/förvaltare att upprätta årsräkning på ett lätt, tydligt och korrekt sätt. Instruktionen gäller även vid sluträkningar där redovisning sker per upphörandedatum. Överförmyndaren lägger stor vikt vid att årsräkningen är tydlig och i god ordning. Läs igenom instruktionen noggrant Tillgångar 31/12 - huvudmannens fickpengskonto och dylikt. 15. Tillgångar 31/12 - ej faktiska kontante årsräkning/sluträkning är riktiga: Ort och datum Godmans/Förvaltares/Förmyndares namnteckning Förmyndares namnteckning/vid gemensam vårdnad Överförmyndarens beslut Årsräkning/sluträkning granskad: Utan anmärkning Med notering Med anmärkning Datum och underskrift Överförmyndarnämnden enligt delegationsbeslut KOM IHÅG God man Förvaltare Förmyndare Särskilt förordnad vårdnadshavare Ort och datum Gatuadress Vistelseadress Om båda föräldrarna är förmyndare ska båda skriva på årsräkningen. Om möjligt ska huvudmannen ta del av årsräkningen. Överförmyndarens granskning Namnteckning Lämnas senast 1 mars ÅRSRÄKNING Namntecknin Årsräkning år _____(före 1 mars) Sluträkning _____(inom en månad) ÖVERFÖRMYNDARENHETEN . LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND . 444 82 STENUNGSUND . overformyndaren@stenungsund.se. Huvudman/Omyndig . Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer Postadress Vistelseadress Postnummer Postadres

Blanketter, information och e-tjänster - God man

Det är som huvudregel den som har god man/förvaltare som ska betala arvodet till gode mannen/förvaltaren. Om personen som får hjälp har låg inkomst (mindre än 2.65 gånger prisbasbeloppet, det vill säga 120 575 kronor år 2018) och inte har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp (91 000 kronor år 2018) ska kommunen betala arvodet Vid byte av god man behöver den tillträdande gode mannen normalt inte lämna förteckning. Mer information om hur förteckningen fylls i finns under Välkommen till ditt uppdrag som god man. Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Årsräkningen lämnas in före den 1 mars, avseende föregående år Även uppgifterna nedan ifylles av god man / förvaltare Övrigt Jag har i förekommande fall sökt: Kontonummer lämnat till skattemyndigheten - handikappersättning Ja Ne Du kan göra årsräkningen digitalt i e-godman. Du behöver tillgång till dator, bank-id, webbläsaren Crome eller Microsoft Edge samt scanner. Läs mer och logga in via www.umea.se/egodman. Lämna in via pappersblankett. Information om hur du fyller i årsräkningen finns i broschyren Så gör du din års- eller sluträkning

Bankkonton och kostnader som handhas av god man, förvaltare eller förmyndare Här fyller du i huvudmannens bankkonton den första januari eller då redovisningsperioden började. Utgå från förteckningen, utgående saldo på förra årets årsräkning eller tidigare ställföreträdare Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen För dig som är i behov av god man En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä.. För dig som är god man eller förvaltare NYHET - e-tjänsten Valter Nu finns möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning och begära uttag från spärrat konto digitalt via vår e-tjänst Valter. Gå direkt till e-tjänsten Valte

Tjänster - Vara kommun

God man, förvaltare, förmyndare. Reglerna i föräldrabalken om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap är till skydd för den enskilde eller barnet. Allt som görs inom dessa uppdrag ska ha den enskildes eller barnets bästa för ögonen. Överförmyndaren/nämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars/förmyndares, förordnade förmyndares, gode. God man. Du som har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, och har svårt att prata med myndigheter, att sköta din ekonomi och bevaka din rätt i samhället, kan ansöka om en god man. Den gode mannen kan hjälpa dig att till exempel ansöka om vård och att hantera din ekonomi

Redovisning - Motala kommu

Årsräkning och sluträkning. Du som god man eller förvaltare är enligt lag skyldig att lämna årsräkning som gäller föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar. Årsräkning ska lämnas in till överförmyndarnämnden före 1 mars varje år. Utbildningstillfällen inom årsräkningar erbjudes. För datum se Aktuellt Före den 1 mars ska gode män och förvaltare skicka in årsräkning och redogörelse till överförmyndarenheten. Instruktion för årsräkning finns i dokumentet Dags att årsredovisa i den högra kolumnen under rubriken Blanketter. Kontakta oss om du vill hämta den i pappersform eller få den hemskickad

Redovisa digitalt via e-tjänst - Umeå kommun

GOD MAN / FÖRVALTARE . Namn Personnr Gatuadress Postnummer Postadress Tel dagtid Tel kvällar Fax/Mobil E-post Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga . Ort Datum . God man / förvaltare -s namnteckning . Överförmyndarnämndens beslut . Redovisningen granskad Redovisningen granska Liten ordlista. God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom . Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom Redogörelse som förmyndare. Blankett. Redogörelse som god man eller förvaltare. Blankett. Redovisning, begäran om arvode och kostadsersättning som god man för ensamkommande barn. Blankett. Tillstånd om köp och försäljning. Blankett. Tim- och milredovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn En ansökan om god man ska vara skriftlig och lämnas/skickas till överförmyndaren. Även som anhörig, till person som är i behov av god man, kan man lämna in en ansökan. Det går bra att ta kontakt med överförmyndaren om du behöver hjälp med din ansökan, tel. 0414-81 91 19, 0414- 81 91 29 Årsräkning och redogörelse. Du som är god man eller förvaltare har ansvar för att förvalta huvudmannens egendom vilket innebär att du är redovisningsskyldig. Därför ska du varje år ska skicka in en årsräkning, som är en ekonomisk redovisning, till överförmyndaren

God man - intresseanmälan (både nya goda män samt om du redan är god man och kan ta fler uppdrag) Till e-tjänsten. Ansök om Årsräkning - ladda ner och fyll i för hand Blankett. Årsräkning av förmyndare - ladda ner och fyll i för hand. ornskoldsvik.s Underskrift god man/förvaltare. För året / perioden. E-post God man/ förvaltare 2. Personnummer. Bank, kontonummer, fastighetsbeteckning etc. Årsräkning ska enligt lag lämnas in senast den sista februari varje år. Sluträkning ska lämnas in inom en månad från det att uppdraget upphörde. OBS Entledigande som ställföreträdare (god man eller förvaltare), begäran Till e-tjänsten. Blankett. Förteckning Till e-tjänsten. Blankett. Förvaltarfrihetsbevis Årsräkning, sluträkning Blankett. Årsräkning, sluträkning underårig Blankett. Åtagande av uppdrag Blankett. Årsräkningen ska vara överförmyndaren tillhanda före den 1 mars. Sluträkning ska vara överförmyndaren tillhanda senast 1 månad efter avslutat uppdrag. På det konto som du som ställföreträdare förfogar över ska det inte finnas mer medel än vad som täcker två månadsutgifte Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser

 • Color setting InDesign.
 • Skånsk senaps stad.
 • BGA Folkungagatan.
 • JENSEN grundskola corona.
 • Kustklippan.
 • Leksands IF 1969.
 • Stone money kabihasnan.
 • VP rör Regler.
 • Mnir anunturi.
 • 7:00 pm pst.
 • Electrolux e.
 • EuroBasket 2013.
 • USB Förlängningskabel Clas Ohlson.
 • Aplikasi cari jodoh Jawa Tengah.
 • EF språkresor CSN.
 • Mekanisk aortaklaff.
 • Moeder kind huis Groningen.
 • Systembolaget sommarjobb 2020.
 • Robert Schwartzman F2 father.
 • Sjukanmälan åre kommun.
 • Rufus 2.
 • Chromecast Apple TV app.
 • Elektrisk dörröppnare bil.
 • DAB adapter Europris.
 • Seiko Kinetic Perpetual price.
 • Therme nähe mössingen.
 • Montera lucka på integrerad diskmaskin IKEA.
 • Dimmornas bro Waterloo Bridge.
 • Percy tårar olga.
 • ICF Church.
 • Fast and Furious trailer.
 • Målad fondvägg vardagsrum.
 • LG K10 2017 battery.
 • Google Maps offline Android.
 • Restart dunst.
 • ATS mods.
 • Köpa nötter online.
 • Hublaagram apk download 2019.
 • Maybach Vision 7.
 • Vad är en bonus.
 • Världens kortaste ord.