Home

DO guide aktiva åtgärder

Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i - D

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering Guiden vänder sig främst till chefer med personalansvar och hr-ansvariga både inom privat och offentligt sektor. Den vänder sig även till fackliga ombud och andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder DO granskar arbetsgivare och utbildningsanordnare I vårt uppdrag ingår att utöva tillsyn över arbetsgivares aktiva åtgärder. Här beskriver vi hur en sådan granskning kan gå till. Hämtar men do@do.se. 08-120 20 700. Frågor och svar om aktiva åtgärder. Filmer om diskriminering och aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder Vad är aktiva åtgärder. Vad är aktiva åtgärder? Begreppet aktiva åtgärder kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika.

Har du svårt att komma igång med de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder? Checklistan hjälper dig steg för steg i processen med att undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera olika områden i din verksamhet. För vart och ett av de fyra stegen får du konkreta tips med åtgärder, frågor och exempel som du har nytta av i arbetet Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering D

Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen - aktiva åtgärder - med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jäm - fört med tidigare. Begreppet aktiva åtgärder är en fackterm för att beskriva insatser för att bekämpa diskriminering och skapa lika rättig - heter och möjligheter på arbetsplatsen Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering En digital guide som vänder sig till dig som vill lära dig mer om aktiva åtgärder och få tips och inspiration i arbetet. Vi har tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen tagit fram en guide som ger dig en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen och vägledning i hur arbetet ska gå till

Nu lanserar DO en digital guide som ska hjälpa arbetsgivarna att förebygga diskriminering. Lagändringen innebar bland annat att arbetsgivarna blev skyldiga att bedriva aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering - det vill säga att systematiskt kartlägga vilka risker som finns för diskriminering på jobbet En introduktion av DO:s nya guide till aktiva åtgärder. Den här digitala guiden vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad arbetsgivarens ansvar innebä.. Aktiva åtgärder - så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder. Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund Diskrimineringsombudsmannen, DO, lanserar nu en ny digital guide som stöd i arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Guiden ger arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till och en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen Aktiva åtgärder Diskrimineringslagens tredje kapitel innehåller de bestämmelser om aktiva åtgärder arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuel

Aktiva åtgärder för arbetsförhållanden - Din guide till

Läs mer på do.se/aktivaatgarder Vad är aktiva åtgärder? Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas dels generellt genom att förebygga trakasserier och all form a Arbetet med aktiva åtgärder. Universitet och högskolor ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund DO bedriver tillsyn över både diskrimineringsförbuden (i 2 kap.) och av om arbetsgivare eller utbildningsanordnare fullgjort sina skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder (3 kap.). Tillsyn över diskrimineringsförbud sker i ungefär 10 till 15 procent av alla individärenden som anmäls Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering SOU 2014:41 Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Stockholm 201

Vad är aktiva åtgärder? D

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Aktiva åtgärder är ett om diskrimineringslagen på do.se • Läs Linnéuniversitetets Plan för lika rättigheter och möjligheter • Läs guide för aktiva åtgärder för lika.

Checklista för aktiva åtgärder D

AKTIVA ÅTGÄRDER FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2018-2021 Aktiva åtgärder i arbetslivet är till fr att säk erställa människors lika rättigheter och mjligheter på arbetsp latsen. Det handlar om att arbeta aktivt mot diskriminering. Dokumentet omfattar även Hganäs Omsorg AB. Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att motverka och förebygga diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Arbete i fyra steg inom fem områden Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden Lagkraven på aktiva åtgärder syftar till att ändra de strukturer i verksamheten som kan leda till att någon blir diskriminerad. Aktiva åtgärder är också viktiga för att förebygga att arbetsgivare utesluter en större grupp människor beroende på kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Diskriminerande platsannonsering är ett vanlig

Frågor om aktiva åtgärder D

 1. ering. Inom ramen för diskri
 2. eringsombudsmannen (DO) lanserar nu en ny digital guide till stöd för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskrimi-nering. Guiden ska ge arbetsgivare vägledning i hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till, och en inblick i de olika områden som omfattas av diskri
 3. ering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskri
 4. eringsförbuden (i 2 kap.) och av om arbetsgivare eller utbildningsanordnare fullgjort sina skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder (3 kap.). Tillsyn över diskri
 5. eringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar; förbudet mot diskri

 1. ering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
 2. Aktiva åtgärder inom arbetsliv och utbildning. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder omfattar följande fem områden: Arbetsförhållanden; Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor; Rekrytering och befordran; Utbildning och övrig kompetensutveckling; Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap; På utbildningsområdet ska arbetet med de aktiva åtgärderna omfatta följande områden: Antagning och rekryterin
 3. ering utifrån de sju diskri
 4. ering och diskri
 5. ering. Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskri

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering - Learnway

Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i processen för aktiva åtgärder. Hur sker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inom ditt ansvarsområde vad gäller aktiva åtgärder? Den här videon är en del av utbildningsserien Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och ersätter sedan 2017 det tidigare kravet på en jämställdhetsplan. Alla arbetsgivare behöver dessutom främja en jämn könsfördelning, genomföra en årlig lönekartläggning och ha riktlinjer och rutiner för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier Svar: Det är en lagstadgad skyldighet för både arbetsgivare och arbetstagare att samverka om aktiva åtgärder. Det är också förenat med stora fördelar att ha en sådan samverkan. Arbetet blir typiskt sett mer accepterat och förankrat i organisationen om det bedrivs i samverkan Aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och trakasserier. Sedan 1 januari 2017 omfattar aktiva åtgärder alla diskrimineringsgrunder (tidigare bara kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning)

Aktiva åtgärder. Enligt diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg för att förebygga sexuella trakasserier. De fyra stegen är att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Aktiva åtgärder och de fyra stegen, DO:s webbplats, öppnas i nytt fönster. Kränkande särbehandlin På länken nedan finns en guide från Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida gällande hur du kan arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering och hur du kan lägga upp arbetet i din organisation: http://aktiva-atgarder.do.se/index.html

Steg 3: Genomför åtgärder - Din guide till aktiva åtgärder

Enligt Diskrimineringslagen skall arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering, där de granskade rutinerna och riktlinjerna ingår, samverkas. Enligt vår erfarenhet har många arbetsgivare brustit i att samverka såväl arbetet med aktiva åtgärder som resultatet av den granskning DO har genomfört Arbetet med aktiva åtgärder ska avse samtliga diskrimineringsgrunder och samverkansarbetet sker i fyra steg; - kartlägga vissa områden om det finns risker för diskriminering och hinder mot likabehandling, - analysera orsaker, - vidta åtgärder, - följa upp. En arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder ska omfatta. Arbetsförhållandena 13 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4-10 §§. Lag (2016:828). Dokumentationen ska innehålla. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de områden som anges i 5 §

- introduktion till hur arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt 3 kapitlet, Diskrimineringslagen. 2008:567. - ta del av DO:s digitala guide: Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet som ger vägledning, tips och konkreta exempel till arbetsgivare, inom de olika områdena arbetsgivare behöver i sitt fortlöpande arbete Skolan ska också dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) och uppföljning. Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, liksom den uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder som gjorts aktiva åtgärder avseende diskriminering för det skollagsreglerade området. Enligt Statskontoret är det rimligt att bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen samordnas med reglerna om aktiva åtgärder avseende diskriminering för det skollagsreglerade området

Med aktiva åtgärder menas (se nya 3 kap. 1 § diskrimineringslagen) ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen. I diskrimineringslagens kapitel 3 finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Förskola och skola har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade mot de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet. Aktiva åtgärder Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Från och med den 1 januari 2017 omfattar skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen

Aktiva åtgärder handlar inte om att vidta åtgärder mot redan uppkomna problem i enskilda fall. Aktiva åtgärder är istället ett förebyggande arbete som syfta 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

DO lanserar digitalt stöd för att förebygga diskriminering

Jag är intresserad av att vara med som referensperson till DO:s guide aktiva åtgärder Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkninga Aktiva åtgärder är ett främjande och förebyggande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier. Ladda ner: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har (enligt 4 kap.) som uppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen efterlevs. I tillsynen över aktiva åtgärder har DO enligt diskrimineringslagen tillgång till sanktionsmöjligheter. I diskrimineringsärenden har DO talerätt i domstol, men då krävs att en enskild samtycker till processen aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området Huddinge kommun anser att mycket i betänkandet är bra då föreslagna ändringar för den skollagsreglerade verksamheten förväntas leda till en stärkt ställning för barn och ungdomar som utsätts för diskriminering inom förskolan, grundskolan och gymnasiet Arbetet ska sedan följas upp och utvärderas. Det står i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Läs mer på DO:s webbplats: Arbetsgivargens ansvar [Diskriminineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

en här boken fungerar som en praktisk guide för arbetet med alla elevers lika rättigheter. Ibland kallas det arbetet för likabehandlings­ arbete eller arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det finns inga standardiserade lösningar för det bästa sättet att arbeta med jämlikhet Örebro Rättighetscenter bjuder, tillsammans med Byrån mot diskriminering och Diskrimineringsbyrån Humanitas, in till en digital konferens den 27 januari. Under dagen går de igenom lagkraven om aktiva åtgärder, och ger er verktyg och goda råd för det praktiska arbetet med lika rättigheter DO granskar 43 högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder tor, sep 11, 2014 09:26 CET. DO inleder i dagarna en granskning av hur Sveriges universitet och högskolor lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Samtliga universitet som inte har aktuell plan som redan granskats av DO omfattas av tillsynen

Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa Av lagen framgår att aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter. Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg, och innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska undersöka om det finns risker för diskriminering, analysera orsakerna, åtgärda, följa upp.

-Aktiva åtgärder för Diskrimineringsombudsmannen. Share E-learning, Learnways, Webbutbildning Aktiva åtgärder för Diskrimineringsombudsmannen Learnways 2019-11-1 Vill du lära dig om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen? Känner du till de krav som finns för arbetsgivare? Vad säger DO och hur kan chefer, anställda och du som arbetsgivare motverka diskriminering? I denna utbildning går vi igenom vad diskriminering är, hur. En aktiv åtgärd är ett initiativ för att förhindra diskriminering. Det kan antingen röra sig om ett förebyggande arbete mot diskriminering, alternativt ett främjande av jämlikhet. Inom skolväsendet finns det krav på att aktiva åtgärder sätts in om diskriminering skulle visa sig förekomma 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,.

Guide för arbetsgivare ska förebygga diskriminering

Digital guide till aktiva åtgärder - YouTub

Att hasta mot undergången : anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830 bok - Leif Runefelt .pd Fördjupad bedömning/secondary assessment följer när det är möjligt och patienten är rimligt stabil: En strukturerad anamnes och riktat status leder till preliminär bedömning, åtgärd och planering.I det ingår ställningstagande till vårdnivå, monitorering, åtgärder, behandling, diagnostik, transport och de ordinationer som behövs till patienten tas hand om av nästa läkare aktiva åtgärder i DL är dock frågan om de materiella bestämmelserna i 3 kap. DL som utgångsläge inte föremål för utredningens arbete. 2.1.2 Tillsyn inom skollagsreglerad verksamhet. Frågan om överflyttning av tillsynsansvaret och talerätten för det skollagsreglerade området från DO till Skolinspektionen har utretts tidigare Arbeta med aktiva åtgärder. Det förebyggande arbetet handlar om att ta bort risker för att barn och elever blir utsatta för kränkningar i skolan. Det förebyggande arbetet kan göras i följande fem steg. Kartlägg risker för kränkningar. Analysera orsaker till riskerna. Sätt upp mål och bestäm åtgärder eringsombudsmannen, checklista för arbetsgivare - aktiva åtgärder i fyra steg. Guide till aktiva åtgärder mot diskri; Förebygga diskriminering på arbetsplatsen D . eringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:112 ; ering

Myndighetschefen och enhetscheferna | DO

Vad du kan göra Grön guide Gröna tips för arbetsplatsen. Gröna tips för arbetsplatsen. Gör din arbetsplats mer miljövänlig och spara tusentals kronor. Inspirera chefen eller uppmuntra kollegorna. Här är några tips! Fem tips att börja med. 1. Välj miljömärkta produkter Genom ett systematiskt arbete ska aktiva åtgärder tas fram inom fem områden i en verksamhet (samma som i tidigare jämställdhetsplansarbete): Arbetsförhållanden Bestämmelser om praxis om löner och anställningsvillkor Rekrytering och befordran Utbi.. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress Det har påverkat DO:s möjligheter att arbeta proaktivt mot diskriminering och tillsynen över aktiva åtgärder och det främjande arbetet har fått stå tillbaka. Riksrevisionens granskning visar att DO fortfarande står inför ett antal strategiska utmaningar som handlar om hur myndigheten ska få balans mellan sina olika uppgifter Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand

 • Krita filters.
 • Siemens iq500 manual dishwasher.
 • Fyllecell kostnad.
 • Zertifikat geschützter Begriff.
 • Skicka Alla hjärtans dag present.
 • Herning Kongrescenter program 2020.
 • Mekanisk aortaklaff.
 • Cha Cha Slide plank Challenge.
 • Svenska Hits 1980.
 • Nike Football Studs.
 • Multithreading in Java GeeksforGeeks.
 • Hobby Plywood.
 • U18 karlsruhe.
 • House of Terror Nantes.
 • Netto Angebot.
 • Recept fläskfilé sommar.
 • Bildlektion förskoleklass.
 • Raubtier youtube.
 • Böcker för unga killar.
 • Date toString.
 • Vegetarisk Bigos.
 • Mäklarhuset Nacka Kommande.
 • IPZ Frankfurt dauer.
 • Kestner Hannover.
 • Marx Brothers dollars taxes.
 • Tinker Tailor Soldier Spy in Hindi.
 • Att göra julen 2020.
 • Bygga om friggebod till attefallshus.
 • 2018 F1 calendar.
 • A Clockwork Orange svenska.
 • Steuerschulden Verjährung Österreich.
 • Snabbtest Arlanda.
 • Vi bygger hus blogg.
 • Yondu death reaction.
 • 5G våglängd.
 • What happened in France today.
 • Sexton pjäser webbkryss.
 • Japans parlament.
 • Stephanie Turner Harlequin.
 • Lampkrok lång.
 • Star Wars Canvas Art Framed.